ODI

ODI Jaarvergadering 7 november 2019

Op donderdag 7 november houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit.

De agenda:

1.         Opening ALV ODI

2.         Vaststelling agenda

3.         Notulen vorige vergadering

4.         Jaarverslag secretaris

5.         Financieel verslag

6.         Contributie

7.         Bestuur

8.         Rondvraag

9.         Sluiting

De vergadering begint om 20.30 uur in het Trefpunt. Komt allen!